Em vull inscriure /
Me quiero inscribir /
Je veux m'inscrire

* Camps obligatoris / Campos obligatorios / Champs obligatoires


Capacitat màxima ja assolida / Aforo máximo alcanzado / Capacité maximale atteinte

Protecció de dades personals / Protección de datos personales / Protection des données personnelles
Us informem que les vostres dades personals es tractaran per l’ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la vostra inscripció a l'esdeveniment seleccionat, en base al vostre consentiment. Les dades es conservaran mentre el seu consentiment no sigui revocat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, dirigint-vos al responsable del tractament de dades, a la següent adreça protecciodades@icgc.cat. Per a més informació podeu consultar la nostra política de protecció de dades a ICGC política de privacitat.

Le informamos que sus datos personales serán tratados por el ICGC, responsable de su tratamiento, con la finalidad de gestionar su inscripción en el acto seleccionado en base a su consentimiento. Los datos se conservarán mientras su consentimiento no sea revocado. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación, oposición y, en su caso, revocación del consentimiento dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos a la siguiente dirección protecciodades@icgc.cat. Para más información puede consultar nuestra política de protección de datos en ICGC política de protección de datos.

Nous vous informons que vos données personnelles seront traitées par l’ICGC, responsable de leur traitement, dans le but de gérer votre inscription à l’événement choisi en comptant sur votre consentement. Les données seront conservées tant que votre consentement ne sera pas révoqué. Vous pouvez exercer le droit d’accès, rectification, suppression, portabilité des données, limitation, opposition et, le cas échéant, révocation du consentement en vous adressant au responsable du traitement des données à l’adresse suivante protecciodades@icgc.cat. Pour tout renseignement vous pouvez consulter notre politique de protection de données à ICGC privacy policy.


Si no rebeu les convocatòries a les jornades i esteu interessats en rebre-les en el futur així com comunicats sobre les activitats de l’ICGC, podeu subscriure-us a https://www.icgc.cat/subscripcions.
Si no recibe las convocatorias a las jornadas y está interesado ​​en recibirlas en el futuro así como comunicados sobre las actividades del ICGC, puede suscribirse a https://www.icgc.cat/subscripcions.
Si vous ne recevez pas les annonces lors de la conférence et que vous souhaitez les recevoir à l'avenir ainsi que des annonces sur les activités de l'ICGC, vous pouvez vous inscrire à https://www.icgc.cat/subscripcions.