Dades Origen Dades Destí
Sist. Ref. Sist. Ref.
Sist. Coord. Sist. Coord.
Altures Altures
Geoide Geoide
Convergència de Meridians (CM) i factor d'escala (k)